ΘΕ Επιχειρηματικότητας

ΔΕΟ44: Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ44 «Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.


Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ44
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20
Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ41
Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ44, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και τη σημασία της, και να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές επιχειρηματικής δράσης
 • Εξηγούν τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση
 • Περιγράφουν τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
 • Ορίζουν την έννοια της καινοτομίας, τις διάφορες μορφές της, και πώς συνδέεται με την τεχνολογία
 • Αξιολογούν την σημασία της καινοτομίας τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε αυτό της εθνικής οικονομίας
 • Προσδιορίζουν την έννοια «Οικονομία της Γνώσης»
 • Εξηγούν γιατί υπάρχουν διαφορές στο χαρακτήρα και στην ένταση της καινοτομίας από κλάδο σε κλάδο
 • Αναγνωρίζουν πώς μπορούν να ομαδοποιηθούν οι διαφορετικοί κλάδοι δραστηριότητας ανάλογα με την ένταση της καινοτομίας που επιδεικνύουν
 • Περιγράφουν τα στάδια μέσα από τα οποία εξελίσσεται η τεχνολογική αλλαγή στο εσωτερικό ενός κλάδου δραστηριότητας
 • Ορίζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που έχει στην διάθεση της μια επιχείρηση αναφορικά με την καινοτομία.
 • Γνωρίζουν τη σημασία και τα μέσα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Εξηγούν τους θεμελιακούς μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης
 • Προσδιορίζουν τις τυπικές φάσεις στην διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Εξηγούν ποιοι οργανωσιακοί πόροι, ικανότητες, και αξίες συνδέονται με την καινοτομία
 • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τα βασικά συστατικά μέρη του

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
 • Εισαγωγή στην καινοτομία
 • Επιχειρηματικό σχέδιο

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:

 • ΔΕΟ 23 Marketing Ι
 • ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
 • ΔΕΟ 25 Λογιστική

Κατ' εξαίρεση για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 1ο έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 2ο έτος σπουδών. Για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου έτους (και βέβαια και του πρώτου έτους).

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

ΔΕΟ45: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ45 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα» είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής, καθώς σήμερα ολοένα και περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Η ΘΕ καλύπτει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικού επιχειρείν και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο τεχνολογικό υπόβαθρο που χρειάζεται, στις εφαρμογές του, σε νομικά και θέματα ασφάλειας, στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών επιχειρήσεων, σε παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, στους τύπους αλλά και τις στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων.


Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ45
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20
Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ33
Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ45 οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
 • Κατανοούν τη διάκριση μεταξύ B2B και B2C αγορών
 • Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των ψηφιακών υπογραφών καθώς και του ψηφιακού πορτοφολιού.
 • Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους του ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Κατανοούν τον ορισμό και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • Αναγνωρίζουν τους τύπους και τις κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • Προσδιορίζουν το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό
 • Αξιολογούν τις τεχνολογικές υποδομές και το περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • Αντιλαμβάνονται τα θέματα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: Πλαίσιο λειτουργίας του e-επιχειρείν- Ηλεκτρονικό εμπόριο- Νέες τεχνολογίες και πληροφορικά συστήματα διοίκησης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:

 • ΔΕΟ23 (Μάρκετινγκ Ι)
 • ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
 • ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Κατ' εξαίρεση για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 1ο έτος σπουδών, και, αντίστοιχα, για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 2ο έτος σπουδών. Για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου έτους (και βέβαια και του πρώτου έτους).

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Flickr Photos

Twitter Feed

MKE_EAP Με 443 εκατ. ευρώ ενισχύεται η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία https://t.co/Qx1NZ1qicp
MKE_EAP 3ος μεγαλύτερος τομέας σε αριθμό απασχολούμενων στη χώρα μας o Τουρισμός | Κοινωνία https://t.co/xEAU8nip22

Facebook Page

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τζωρτζ 4 − Πλατεία Κάνιγγος, 10677, Αθήνα

Τηλ: +(30) 210 9097205

Fax: +(30) 210 7221303

E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: mke.eap.gr

markerΧάρτης Google

JoomShaper